O nas

Pismo Polaków w Mołdawii Ukazuje się od 1996 r., w wersji internetowej od 2004 r.

W 2011 roku pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” obchodziło 15-lecie swego istnienia. Założeniem ludzi tworzących skromną na początku, 8-stronicową gazetkę było przybliżanie czytelnikom polskiej historii i kultury, propagowanie języka polskiego, dostarczanie informacji o najważniejszych wydarzeniach w Polsce. Na łamach „Jutrzenki” odbijało się również życie mołdawskiej Polonii, która coraz silniej zaznaczała swą obecność wśród mniejszości narodowych.

Pierwszy numer „Jutrzenki” ukazał się 11 listopada 1996 roku. Ale zanim... Na początku pamiętnej jesieni zebrało się parę osób i rozpoczęło naradę w sprawie wydawania polskiej gazetki w Bielcach. W tej grupce, jak się później okazało – założycieli „Jutrzenki” – znalazło się dwóch duchownych: ks. proboszcz Jacek Puć i ks. Aleksander Suchan oraz nauczycielka języka polskiego pani Wanda Burek. W pierwszych latach po powstaniu czasopismo ukazywało się na koszt własny założycieli. Od 2000 roku „Jutrzenka” była wspierana finansowo przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w roku 2012 – ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Pomagał nam również Konsulat RP. Od 2013 roku „Jutrzenka” jest finansowana ze środków przyznanych z funduszy polonijnych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na wniosek Ambasady RP w Kiszyniowie.

Obecnie „Jutrzenka” dociera co miesiąc do blisko 600 odbiorców na terenie całej Mołdawii. Za największe osiągnięcie należy uznać trwałą pozycję, jaką miesięcznik uzyskał w ciągu prawie 20 lat istnienia w polonijnym – i nie tylko – środowisku. Na łamach „Jutrzenki” staramy się przybliżyć naszym Czytelnikom zarys historyczny i stan obecny relacji polsko-mołdawskich, wzbudzić zainteresowanie kulturą i tradycją polską, zachęcić do poszukiwania własnych korzeni. Pismo ma niewątpliwy wkład w promowanie języka polskiego wśród mołdawskiej Polonii.

Cieszy nas to, że w redagowaniu „Jutrzenki” chętnie bierze udział młodzież polonijna, także ta studiująca w innych miastach i krajach. Od dawna uczestniczy we współtworzeniu czasopisma i nasz najstarszy korespondent pan Tadeusz Gaydamowicz, znany architekt z Krakowa, któremu w 2003 roku nadano tytuł Seniora Polonii mołdawskiej. Honorowym Członkiem redakcji jest również pani Wanda Burek, obecnie mieszkająca w Polsce. Od 2019 roku pismo „Jutrzenka” jest członkiem Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.

Analiza jakościowa treści miesięcznika „Jutrzenka” nr. 10-11/2011:

Miesięcznik „Jutrzenka” charakteryzuje się przede wszystkim wyczerpującym i dokładnym relacjonowaniem wydarzeń istotnych dla Polonii mołdawskiej. Dlatego też blisko jedna trzecia treści czasopisma to informacje na temat koncertów, spotkań, wykładów i wystaw, które odbyły się bądź odbędą się w najbliższym czasie. Wysoki odsetek artykułów zakwalifikowany został do kategorii „Czasopismo samo o sobie”, co jednak wynika z wyjątkowego charakteru analizowanego numeru – było to wydanie jubileuszowe, bowiem miesięcznik obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Artykuły dotyczące tego jubileuszu wskazują na głębokie osadzenie się „Jutrzenki” w rzeczywistości społecznej Polonii mołdawskiej i bliskie więzy ze środowiskiem. Uwagę zwraca również duża troska o przekazywanie treści związanych z Polską i Polakami – czy to dotyczących historii Ojczyzny, czy też relacji z wycieczek po Polsce. „Jutrzenka” sprawia wrażenie czasopisma profesjonalnego, charakteryzującego się dużą dbałością o język, dla którego priorytetem jest lokalna wspólnota polonijna.

z dodatku do raportu przygotowanego „Media Polonijne w wybranych krajach świata”
dla Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
przez Starcom MediaVest Group